dec 212018
 

Obec Veselé, Veselé 346,  922 08  Veselé

podľa ustanovenia §  4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e

        výberové konanie na obsadenie miesta  riaditeľa/riaditeľky MŠ Veselé

                                       s nástupom 01.02.2019

Požadované  predpoklady a požiadavky:  

A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 1. Získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a 34 zákona NR SR  č. 317/ 2009 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 Vyhlášky  MŠ SR  č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
 2. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 3. Absolvovanie 1. atestácie

     B:  Iné  kritériá a požiadavky:

 1. Bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona  č.317/2009Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
 2. Zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.

     C:  Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Písomná prihláška do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis
 3. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 4. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní  
 5. Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
 6. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 7. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa//riaditeľky MŠ
 8. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

       Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. 

Dátum a miesto podania prihlášky:

Prihlášky možno doručiť do 18. 01. 2019 v zalepenej obálke označenej nápisom:           „Neotvárať–VK – riaditeľ/riaditeľka  MŠ“  

na adresu: Obecný úrad, Veselé 346, 922 08 Veselé.

       Veselé  20. 12. 2018         

Viera Šipková

Starostka obce

 Publikoval o 15:11
dec 132018
 

Zámer obce Veselé na zriadenie vecného bremena:

Povinný z vecného bremena: Obec Veselé, IČO: 00313165, so sídlom Veselé 346, zastúpená Vierou Šipkovou, starostkou obce

Oprávnený z vecného bremena: Company MI, s. r. o., IČO 51 031 744, so sídlom 811 06 Bratislava, Godrova 12, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 123665/B v zastúpené Milan Sciranka, konateľ.

Vecné bremeno spočíva v priznaní  práva prechodu a prejazdu, zriadenia miestnej obslužnej komunikácie a uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch, parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape ako parc. č. 41/3 a 41/10 a  povinnosť strpieť ich stavbu, nevyhnutné opravy, rekonštrukcie a modernizácie v prospech každodobých vlastníkov pozemkov, parciel registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape ako parc. č. 40/5, 41/1, 41/17 a 41/28.

Účastníci zmluvy dali vyhotoviť geometrický plán č. 051/2018, ktorý bol úradne overený dňa 24. 8. 2018 pd č. 588/18 a ktorým sa z parcely č. 41/17 odčlenila novovytvorená parcela č. 41/28 – záhrada vo výmere 108 m2.

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. Účastníci sa dohodli na bezodplatnom zriadení vecného bremena.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním zriadenia vecného bremena obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce www.vesele.sk.

Zámer obce na zriadenie vecného bremena bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veselom č. 58/2018 dňa 5. 11. 2018.

 Publikoval o 19:56