jan 142015
 

Obec Veselé týmto informuje občanov podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/, ako dotknutá obec, že navrhovateľ: „Združenie obcí ČOV,Obec Veselé, Obecný úrad Veselé 346, 92208 Veselé 346“, predložil dňa 29.12.2014 Okresnému úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona zámer „Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany – Dobudovanie verejnej kanalizácie, Veselé – rekonštrukcia a dostavba obecnej ČOV“.

Do zámeru je možné nahliadnuť v pracovnej dobe na Obecnom úrade Veselé!

Veselé 09.01.2015

Viera Šipková, starostka obce

 Publikoval o 23:44

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.