júl 192018
 

Obec Veselé so sídlom: Obecný úrad, 922 08 Veselé 346, IČO: 00313165, zastúpená starostkou obce Vierou Šipkovou
zverejňuje

v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením Obecného zastupiteľstva Veselé č. 21/2018 zo dňa 11. 4. 2018

Zámer obce Veselé

prenajať nehnuteľný majetok obce Veselé vedený Okresným úradom, katastrálnym odborom, Piešťany na LV 900 a to:
p. č. 1039/7 ostatné plochy vo výmere 410 m2 v k. ú. Veselé a stavbu s. č. 83 „Strelnica pre výcvik a súťaže v streľbe z brokových zbraní“,

žiadateľovi: Poľovnícke združenie Dolinka Veselé, so sídlom Veselé č. 447, IČO: 35592435, DIČ: 2021778693, zastúpené predsedom združenia: Pavol Kovár.
za cenu nájmu 1,00 € za jeden rok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Parcela č. 1039/7 – ostatné plochy a na nej stavba strelnice je využívaná na cvičné streľby a organizovanie streleckých pretekov na streľbu na asfaltové terče. Parcela tvorí súčasť dlhodobo využívaných priestorov na účely športových a kultúrnych aktivít poriadaných nájomcom.
Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce www.vesele.sk. O prevedení majetku týmto spôsobom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou poslancov.

Prítomní 6 poslanci
Schválili 6 poslanci

 Publikoval o 14:54

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.