dec 212018
 

Obec Veselé, Veselé 346,  922 08  Veselé

podľa ustanovenia §  4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e

        výberové konanie na obsadenie miesta  riaditeľa/riaditeľky MŠ Veselé

                                       s nástupom 01.02.2019

Požadované  predpoklady a požiadavky:  

A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 1. Získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a 34 zákona NR SR  č. 317/ 2009 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 Vyhlášky  MŠ SR  č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
 2. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 3. Absolvovanie 1. atestácie

     B:  Iné  kritériá a požiadavky:

 1. Bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona  č.317/2009Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
 2. Zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.

     C:  Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Písomná prihláška do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis
 3. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 4. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní  
 5. Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
 6. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 7. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa//riaditeľky MŠ
 8. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

       Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. 

Dátum a miesto podania prihlášky:

Prihlášky možno doručiť do 18. 01. 2019 v zalepenej obálke označenej nápisom:           „Neotvárať–VK – riaditeľ/riaditeľka  MŠ“  

na adresu: Obecný úrad, Veselé 346, 922 08 Veselé.

       Veselé  20. 12. 2018         

Viera Šipková

Starostka obce

 Publikoval o 15:11

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.