jan 172019
 

Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé
__________________________________________________

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veselé, č. j. OcU-21/2019

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé alebo elektronicky na adresu: maria.kratka@vesele.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Ing. Ľubomír Valo, Trebatice 210, 922 10 Trebatice
Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Veselé, v zastavanom území obce Veselé – 3 ks dreviny – Smrek – suchý – s obvodom kmeňa 56, 46, 41 cm , – 13 ks dreviny – Smrek – čiastočne suchý – s obvodom kmeňa od 40 cm až 65 cm, – l ks dreviny – Strieborná jedľa čiastočne suchá – s obvodom kmeňa 81 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č. 412/1, druh pozemku Ostatná plocha, ktorý je vo vlastníctve Ing. Ľubomíra Valu, 922 10 Trebatice 210 v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: 20-ročný smrekový porast napadnutý drevokazným hmyzom

Správne konanie začalo dňa: 16. 1.2019
Zverejnené dňa: 17.1.2019
Zodp.: Viera Šipková

 Publikoval o 22:06

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.