mar 252019
 

Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé

__________________________________________________

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veselé, č. j.  OcU-1204/2019

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé alebo elektronicky na adresu: ocuvesele@stonline.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Zuzana Kosová –LORET, Legionárska 122, 91104 Trenčín

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Veselé, v zastavanom území obce Veselé – 2 ks dreviny – Smrek  – s obvodom kmeňa  30 cm , 1 ks breza s obvodom kmeňa 20 cm,   meraným vo výške 130 cm nad zemou  nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parc. č. 262/29, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je vo vlastníctve Kosová Zuzana, Trenčianska 724/50 Nová Dubnica v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: Dreviny bránia prístupu k budove (rampe) pri nakládke a vykládke

Správne konanie začalo dňa: 18. 3. 2019

Zverejnené dňa: 21. 3. 2019

Zodp.: Viera Šipková

 

 

 Publikoval o 21:12

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.