júl 102019
 

Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé
__________________________________________________
Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veselé, č.j. 1508/2019

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď
písomne na adresu: Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé alebo
elektronicky na adresu: ocuvesele@stonline.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia
informácie do 17.7.2019.

Žiadateľ: Obec Veľké Kostoľany
Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Veľké
Kostoľany, v zastavanom území obce Veľké Kostoľany –1 ks dreviny – čerešňa obvodom
kmeňa 110 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou nachádzajúcich sa na pozemku parc.
č. 92/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, v
zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: Drevina je práchnivá, ohrozuje bezpečnosť na miestnej komunikácii.
Správne konanie začalo dňa: 9.7.2019
Zverejnené dňa: 10.7.2019

 Publikoval o 5:58

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.