feb 032020
 

Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé
__________________________________________________

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veselé, č.j. 109/2020

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé alebo elektronicky na adresu: ocuvesele@stonline.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie do
10.2.2020

Žiadateľ: Roman Kanalos
Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Veselé, 1 ks orech s obvodom kmeňa 42 cm, 1 ks orech s obvodom kmeňa 37 cm rastúci na pozemku parc. č. 50, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: orech má zlý zdravotný stav.

Správne konanie začalo dňa: 31.1.2020
Zverejnené dňa: 3.2.2020

 Publikoval o 23:23

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.