dec 032019
 

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ Obec Veselé podľa § 15 ods. 1 písm. a) a § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje na svojej internetovej stránke alebo verejnej tabuli informácie pre verejnosť, ktoré zahŕňajú: – informácie o zdroji ohrozenia, – informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území […]

 Publikoval o 23:20
nov 292019
 

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Piešťany   V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 a v súlade so schváleným Plánom rozvoja obce […]

 Publikoval o 14:37