júl 192018
 

Obec Veselé so sídlom: Obecný úrad, 922 08 Veselé 346, IČO: 00313165, zastúpená starostkou obce Vierou Šipkovou zverejňuje v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením Obecného zastupiteľstva Veselé č. 21/2018 zo dňa 11. 4. 2018 Zámer obce Veselé prenajať nehnuteľný majetok obce […]

 Publikoval o 14:54
No announcement available or all announcement expired.