mar 252019
 

Obec Veselé, Obecný úrad Veselé č. 346, 922 08 Veselé __________________________________________________ Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Veselé, č. j.  OcU-1204/2019 Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany […]

 Publikoval o 21:12
mar 202019
 

Vážení občania, 29.03.2019 /piatok/ od 9:00 hod. sa uskutoční vytyčovanie hraníc pozemkov vo Vašom vlastníctve a bývalého toku Holešky vo vlastníctve obce Veselé /v časti obce Ťapkové, Dielce/. Žiadame Vás o súčinnosť a to umožnenie vstupu geodetom na Váš pozemok a označenie vlastníckych vzťahov geodetickým kolíkom. Ďakujeme. Ďakujem, Šipková.

 Publikoval o 22:11