jan 022019
 
Pozvánka na 10. Ples Športovcov

Obecný športový klub 92208 VESELÉ usporiada dňa 16.2. 2019. o 20.00 hod. v budove KD Veselé   10. PLES ŠPORTOVCOV   Do tanca hrá skupina BARONI, bohatá tombola, v cene vstupenky dve večere, pagáčiky, káva a 0,5 l vína. Predpredaj vstupeniek zabezpečuje p. Miloš Mĺkvy č. d. 317, č. t. 0905 976813, cena vstupenky 25,- […]

 Publikoval o 21:35
dec 212018
 

Obec Veselé, Veselé 346,  922 08  Veselé podľa ustanovenia §  4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  v y h […]

 Publikoval o 15:11
dec 132018
 

Zámer obce Veselé na zriadenie vecného bremena: Povinný z vecného bremena: Obec Veselé, IČO: 00313165, so sídlom Veselé 346, zastúpená Vierou Šipkovou, starostkou obce Oprávnený z vecného bremena: Company MI, s. r. o., IČO 51 031 744, so sídlom 811 06 Bratislava, Godrova 12, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 123665/B v zastúpené Milan Sciranka, konateľ. […]

 Publikoval o 19:56