dec 132018
 

Zámer obce Veselé na zriadenie vecného bremena: Povinný z vecného bremena: Obec Veselé, IČO: 00313165, so sídlom Veselé 346, zastúpená Vierou Šipkovou, starostkou obce Oprávnený z vecného bremena: Company MI, s. r. o., IČO 51 031 744, so sídlom 811 06 Bratislava, Godrova 12, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 123665/B v zastúpené Milan Sciranka, konateľ. […]

 Publikoval o 19:56