dec 132018
 

Zámer obce Veselé na zriadenie vecného bremena:

Povinný z vecného bremena: Obec Veselé, IČO: 00313165, so sídlom Veselé 346, zastúpená Vierou Šipkovou, starostkou obce

Oprávnený z vecného bremena: Company MI, s. r. o., IČO 51 031 744, so sídlom 811 06 Bratislava, Godrova 12, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 123665/B v zastúpené Milan Sciranka, konateľ.

Vecné bremeno spočíva v priznaní  práva prechodu a prejazdu, zriadenia miestnej obslužnej komunikácie a uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch, parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape ako parc. č. 41/3 a 41/10 a  povinnosť strpieť ich stavbu, nevyhnutné opravy, rekonštrukcie a modernizácie v prospech každodobých vlastníkov pozemkov, parciel registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape ako parc. č. 40/5, 41/1, 41/17 a 41/28.

Účastníci zmluvy dali vyhotoviť geometrický plán č. 051/2018, ktorý bol úradne overený dňa 24. 8. 2018 pd č. 588/18 a ktorým sa z parcely č. 41/17 odčlenila novovytvorená parcela č. 41/28 – záhrada vo výmere 108 m2.

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. Účastníci sa dohodli na bezodplatnom zriadení vecného bremena.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním zriadenia vecného bremena obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce www.vesele.sk.

Zámer obce na zriadenie vecného bremena bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veselom č. 58/2018 dňa 5. 11. 2018.

 Publikoval o 19:56

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.