nov 292019
 

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Piešťany

 

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 a v súlade so schváleným Plánom rozvoja obce na roky 2015 – 2020 a Programom rozvoja  plánuje obec Veselé predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veselé (ďalej len „CIZS“).

 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – koordinovaný súbor služieb, procesov, ľudských zdrojov, technológií a infraštruktúry, prostredníctvom ktorých je poskytovaná integrovaná starostlivosť občanom v definovanej spádovej oblasti. V CIZS je integrovaným spôsobom zabezpečovaná a poskytovaná predovšetkým všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť, špecializovaná zdravotná starostlivosť a prípadne i iná špecializovaná starostlivosť, služby podpory zdravia alebo sociálne služby.

 

V CIZS sa majú integrovať na jednej strane poskytovatelia všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti a na strane druhej poskytovatelia špecializovanej inej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ako aj iné služby (najmä zdravotné a sociálne).

 

Pri budovaní CIZS sa uplatňuje princíp zdola, t. j. dôraz je kladený na spoluprácu územnej samosprávy (obce, VÚC, alebo obce spolu s VÚC) a poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorých pôsobenie v danej oprávnenej spádovej oblasti je potrebné a vhodné.

 

Príprava a fungovanie CIZS predpokladá partnersky prístup obce s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

 

V súvislosti s minimálnymi a odporúčanými požiadavkami na charakter služieb poskytovaných v budúcom CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory pre: 

 

 • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku,
 • lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku,
 • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku,
 • lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku.

 

V prípade záujmu ďalej uvažujeme aj s vytvorením priestorov pre:

 

 • lekárov poskytujúcich špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku, 
 • lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára,
 • iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. ADOS, odberové pracovisko, stacionár, liečebná rehabilitácia, zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ),
 • sociálne služby (napr. odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku, sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity).

 

V rámci realizácie hlavných aktivít projektu plánujeme zrekonštruovať a zmodernizovať budovu zdravotného strediska v obci Veselé určenú primárne pre poskytovanie primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Piešťany.

 

Realizácia projektu bude zahŕňať nasledovné predpokladané aktivity:

 • prístavba,  nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúceho  stavebného objektu,
 • zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, 
 • dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, 
 • budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, 
 • budovanie bezbariérových prístupov, 
 • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu.

 

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v roku 2020 – 2021 a následným spustením prevádzky CIZS v roku 2022.

Spádová oblasť – Pieštany pre CIZS je definovaná nasledovnými obcami : Piešťany,Vrbové,Drahovce,Banka,Bašovce,borovce,Brunovce,Dubovany,Ducové,Horná Streda, Hrádok ,Hubina, Krakovany ,Lúka, Modrová ,Modrovka, Moravany nad Váhom, Ostrov okres Piešťany, Pobedim, Prašník, Rakovice, Ratnovce, Šípkové, Sokolovce, Svrbice, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veľké Orvište, Veselé

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu kontaktujte prosím prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov pána starostu obce Veselé Viera Šipková, ktorá Vám poskytne detailné informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS. 

 

Kontaktné údaje:

Obec Veselé

Obecný úrad Veselé

Veselé 346

922 08 Veselé

Viera Šipková, starostka obce 

E-mail: ocuvesele°stonline.sk

Tel.č. 0905485358

Web: www.vesele.sk

 

Vyjadrenie Vášho záujmu nám prosím doručte čo najskôr, aby bolo možné do termínu predloženia projektového zámeru dňa 19.12.2019 zadefinovať a nastaviť podmienky účasti v projekte CIZS pre všetky zúčastnené strany.

 Publikoval o 14:37

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.