Symboly obce

 

Symboly obce Za feudalizmu právo pečate udeľovali obci a jej richtárovi dediční zemepáni. Držiteľom obecnej pečate bol richtár, ktorý ňou potvrdzoval písomnosti. Pečať zastupovala funkciu vlastnoručného podpisu richtára a slúžila aj ako overovací znak pre obyvateľov obce, ktorí nevedeli čítať a písať.

Pečať Veselého z roku 1569 mala priemer 42 milimetrov. V pečatnom obraze je náboženský motív: patrón miestneho kostola apoštol Bartolomej s mečom (nástroj umučenia) v pravej ruke a biskupskou palicou (odznak biskupskej moci) v ľavej ruke. Pečať má latinský kolopis: + SIGILLA + NO + CIVI + WESSELI + 1569. Kolopis je ohraničený dvoma kruhmi, z ktorých vonkajší je ozdobený. Mosadzné pečatidlo je uložené v Balneologickom múzeu v Piešťanoch pod inventárnym číslom 566. Odtlačok pečate sa zachoval na písomnosti z 9. mája 1637 (Štátny okresný archív v Trnave, MG, Missiles, K20).

200601191004_pecat1

 

 

 

Pečať Veselého z roku 1738 je menšia, má priemer 22 milimetrov. Zachovala si obraz patróna kostola svätého Bartolomeja, ktorý je však výtvarne pozmenený. Pečať má latinský kolopis: + SIGILLUM + NOS + SALUTIS + WESSELI + 1738. Kolopis je ohraničený dvoma kruhmi, z ktorých vonkajší je zúbkovaný. Mosadzné pečatidlo je uložené v Balneologickom múzeu v Piešťanoch pod inventárnym číslom 567. Odtlačok pečate sa zachoval na písomnosti z 13. januára 1779(Štátny oblastný archív v Nitre, ŽN 1, Urbarialia).

200601191004_pecat2

 

 

 

Pečať Ťapkového z 18. storočia je nedatovaná. Má priemer 25 milimetrov. V strede pečatného poľa sú hrotmi nahor postavené pluhové radlice lemeš a čerieslo, ktoré zospodu obopínajú dve ratolesti. Z hrotu lemeša vyrastajú tri klasy. Pluhové radlice a klasy symbolizujú poľnohospodársky charakter obce v minulosti. Spojenie pluhových radlíc s klasmi nesie v sebe symboliku začiatku a ukončenia poľnohospodárskych prác. Pečať má v hornej časti uzavretý názov obce TYAPKO. Odtlačok pečate sa zachoval na písomnosti z 24. apríla 1783 (Štátny oblastný archív v Nitre I, Urbarialia).

200601191005_pecat3

 

 

Návrh na obecnú symboliku vypracoval historik Dr. Jozef Šimončič z Trnavy. Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky roku 1994 schválila tieto symboly obce:

 

Obecný erb vychádza z niekdajšíchpečatí oboch zlúčených obcí. Tvorí ho neskorogotický (dolu zaoblený) červený štít, uprostred ktorého je zlatá kolmo stojaca biskupská berla, po jej stranách je lemeš a čerieslo striebornej farby.

200601191359_erb2

 

 

 

Obecná pečať je okrúhla. Má priemer 35 milimetrov. Uprostred nesie obecný erb, pod ktorým je kruhopis: OBEC VESELÉ

200601191005_pecat4

 

 

 

Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej(2/5), žltej(1/5) a červenej(2/5). Okrajové pruhy sú širšie (2/5, 1/5, 2/5). Ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, ktoré siahajú do jednej tretiny listu vlajky.

200601191006_vlajka

 

 

 

Zdroj: Milan Hromník, Veselé – rodisko biskupa Moyzesa

 Publikoval o 15:55