Obecné zastupiteľstvo

 

zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. 5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.  Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Veselé

 Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Veselé

Lucia Stečanská – poslankyňa
Lukáš Bučka – poslanec
Adriana Duračková – poslankyňa
Janka Kovačová – poslankyňa
Branislav Kukuč – poslanec
Michal Čekan – poslanec
Zuzana Drietomská – poslankyňa

Komisie

Komisia verejného poriadku
Komisia sociálnych vecí a rodiny
Komisia mládeže a športu
Návrhová komisia
Mandátová komisia
Volebná komisia

Iné

Funkciu sobášiaceho vykonáva Michal Čekan, sobášny deň je Piatok a Sobota v týždni, obradná miestnosť je v budove Obecného úradu vo Veselom

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s

 • funkciou     starostu obce,
 • funkciou     zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený,
 • ďalšími     funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon. 10a)

Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 • určovať      zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu     dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony     týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať      rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet,
 • schvaľovať      územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí      života obce,
 • rozhodovať      o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa     osobitných predpisov, 1) pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá     na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. b) a okrem     prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa     rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a odseku     1 písm. c),
 • určovať      náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a     rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať      hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja     obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 • uznášať      sa na nariadeniach,
 • určovať      organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • schvaľovať      poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací     poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.),
 • zakladať,      zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové     organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov),
 • schvaľovať      združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj     zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať      orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať     čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

zdroj : zákon SNR č. 369 Zb

 Publikoval o 15:58
No announcement available or all announcement expired.