Obecné zastupiteľstvo

 

zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie
svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný
požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a
určuje im náplň práce.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá
upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa
končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
na štyri roky. 

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Veselé
Miloš Adamec – nezávislý kandidát
Svetozár Benedikovič – nezávislý kandidát
Zuzana Bokorová – nezávislý kandidát
Adriana Duračková – nezávislý kandidát
Ing. Monika Komárková – nezávislý kandidát
Branislav Kukuč – nezávislý kandidát
Lucia Strečanská – nezávislý kandidát

Komisie
Mandátová komisia

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s
 funkciou     starostu obce,
 funkciou     zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu
má byť volený,
 ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v
rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40,
je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce,
najmä je mu vyhradené
 určovať      zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s
majetkom štátu     dočasne prenechaným do hospodárenia obce,
schvaľovať najdôležitejšie úkony     týkajúce sa tohto majetku a
kontrolovať hospodárenie s ním,
 schvaľovať      rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie
a schvaľovať účet,
 schvaľovať      územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja
jednotlivých oblastí      života obce,
 rozhodovať      o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho
poplatku podľa     osobitných predpisov, 1) pokiaľ sa uznesie, že
rozhodnutie o tom prenechá     na hlasovanie obyvateľov obce podľa
§ 11a odseku 1 písm. b) a okrem     prípadu, ak o zavedení a zrušení
miestnej dane alebo miestneho poplatku sa     rozhodlo na základe
petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a odseku     1 písm. c),
 určovať      náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a
verejnej dávky a     rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 vyhlasovať      hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach
života a rozvoja     obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 uznášať      sa na nariadeniach,
 určovať      organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a
hlavného kontrolóra,
 schvaľovať      poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie
predpisy (rokovací     poriadok, pracovný poriadok, organizačný
poriadok a pod.),
 zakladať,      zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a
príspevkové     organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov),
 schvaľovať      združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť
v združeniach, ako aj     zriadenie spoločného regionálneho alebo
záujmového fondu,

 zriaďovať      orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň
ich práce,
 udeľovať     čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
zdroj : zákon SNR č. 369/90 Zb.

 Publikoval o 15:58