Menu
Obec Veselé
ObecVeselé

Vitajte na stránke obce Veselé

rozšírené vyhľadávanie

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia pre dotknuté osoby

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ Obec Veselé týmto zverejňuje informáciu pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v spracovateľských činnostiach (procesoch), v ktorých osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby[1].

Prevádzkovateľom je Obec Veselé, IČO 00313165. Zástupca prevádzkovateľa nebol určený.

Výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov je zabezpečený dodávateľsky. Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov je Ing Ľubomír Janoška, konateľ spoločnosti Fair Mind s. r. o., Eugena Suchoňa 52, Pezinok, IČO 50010395. Pre priamy kontakt a operatívnu komunikáciu dotknutých osôb so zodpovednou osobou, ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Obec Veselé, je prednostne určená e-mailová adresa ObecVesele@ochranaosobnychdat.eu.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, právne základy ich spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú vymedzené osobitnými zákonmi (napríklad katastrálny zákon) ako náležitosti právnych úkonov.

Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, evidencia podľa osobitného zákona alebo dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi.

Spracúvané osobné údaje nebudú prenášané do krajín, ktoré nezabezpečujú dostatočnú úroveň ich ochrany (tzv. tretie krajiny).

Dotknutá osoba je oprávnená

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  • požadovať od prevádzkovateľa ich opravu,
  • požadovať od prevádzkovateľa ich vymazanie,
  • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov je bezpredmetné, pretože sa nevzťahuje na spracovateľské činnosti, v ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe zákonnej povinnosti.

Právo dotknutej osoby odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov je bezpredmetné, pretože sa nevzťahuje na spracovateľské činnosti, v ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe zákonnej povinnosti.

Spracúvanie osobných údajov v spracovateľskej činnosti Správa daní a poplatkov obsahuje automatizované rozhodovanie. Algoritmus určenia daňovej povinnosti je určený zákonom a vychádza z daňového základu, ktorý dotknutá osoba uviedla v daňovom priznaní a zo sadzieb, určených zákonom alebo všeobecne záväzným nariadením prevádzkovateľa Obec Veselé. Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a požadovať revíziu rozhodnutia, založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní. Takáto žiadosť nemá odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia. Dotknutá osoba má právo sťažovať sa u dozorného orgánu, ak rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní neoprávnene zasiahlo do jej práv alebo právom chránených záujmov.

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Matrika
Účel spracúvania osobných údajov Evidencia fyzických osôb podľa osobitných predpisov, najmä narodenie, smrť, sobáš fyzických osôb.
Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

 

ust. § 13, § 14, § 15 zákona 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších právnych predpisov, ust. § 2 a § 4 zákona 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších právnych predpisov

Okruh dotknutých osôb   fyzické osoby, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území matričného obvodu
Zoznam osobných údajov meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, vzťahy k blízkym osobám (príbuzní, súrodenci, manželia osvojitelia, osvojenci a podobne),

 

miesto narodenia, rodinný stav, vzdelanie, doklad totožnosti, osobné údaje príbuzných

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Technická podpora, dátové intervencie dodávateľ software
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Register obyvateľov SR, ohlasovne Zákon 253/1998 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov o hlásení pobytu
Sociálna poisťovňa Zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších právnych predpisov
Zdravotné poisťovne Zákon 580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení v znení neskorších právnych predpisov
Súd, exekútor § 175a ods. 1 zákona 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších právnych predpisov
Register trestov GP SR § 8 zákon 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších právnych predpisov
Orgány činné v trestnom konaní Trestný poriadok
Oddelenie obrany štátu Obvodného úradu zákon 330/2003 Z. z. o  obrane SR v  znení noviel
Miestne príslušný správca dane § 26 ods. 5 zákona 563/2009 Z. z. Daňový poriadok v znení neskorších právnych predpisov
     

 

a)              osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny,

 

b)              osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,

c)              osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,

d)              osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti, e) poručník, ak sa o dieťa osobne stará,

f)               súdom ustanovený opatrovník,

g)              na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon*/,

h)              na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov.

§ 18 zákona 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších právnych predpisov,

 

*/ napríklad zákon 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších právnych predpisov

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 100 rokov /

 

ust. 5 ods. 3 zákona o matrikách

 

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Evidencia obyvateľstva
Účel spracúvania osobných údajov Evidencia pobytu občanov
Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

ust. § 3, § 4, § 7 a § 11 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov

Okruh dotknutých osôb   fyzické osoby s trvalým bydliskom alebo prechodným bydliskom v územnej pôsobnosti prevádzkovateľa
Zoznam osobných údajov a)              meno, priezvisko a rodné priezvisko,

 

b)              dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,

c)              rodné číslo,

d)              národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,

e)              okres pobytu, f) obec pobytu, g) časť obce,

h) ulicu, ak sa obec člení na ulice, i) súpisné číslo a orientačné číslo domu a číslo bytu, ak sa dom člení na byty, j) druh pobytu,

k)              predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i),

l)               dobu prechodného pobytu,

m)            ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu,

n)              ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu.

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Technická podpora, dátové intervencie dodávateľ software
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Register obyvateľov SR § 10 písm. e) zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov
Ohlasovňa podľa predchádzajúceho trvalého pobytu § 10 písm. d) zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov
Orgány činné v trestnom konaní § 8 zákon 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších právnych predpisov
Ministerstvo, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa § 23 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov

 

SR a registri obyvateľov

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia Právny základ
     

 

Vyvesenie na úradnej tabuli § 7 ods. 3 zákona  253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov – zrušenie trvalého pobytu
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje lehota nie je určená

 

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Osvedčovanie podpisov na listinách
Účel spracúvania osobných údajov Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; Zákon 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
Okruh dotknutých osôb   Osoba, ktorej pravosť podpisu sa potvrdzuje.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu,

 

doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, potvrdenie o pobyte cudzinca)

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
neposkytujú sa  
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

osobné údaje nie sú kategorizované, výmaz sa vykonáva súčasne 10 rokov /

 

ustanovenie § 6 ods. 3 zákona č. 599/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

     

 

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Všeobecná správa v kompetencii samosprávy a prenesenej štátnej správy
Účel spracúvania osobných údajov Spracovanie osobných údajov účastníkov správnych konaní vedených v kompetencii obce ako správneho orgánu s výnimkou prijímateľov sociálnych služieb
Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), ust. § 4 ods. 3

Zákon 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov (Správny poriadok)

Zákon 50/1976 Zb. v znení noviel (Stavebný zákon)

Zákon 608/2003 Z. z. v znení noviel (Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie)

Zákon 525/2003 Z. z. v znení noviel (Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie)

Zákon 223/2001 Z. z. v znení noviel (Zákon o odpadoch)

Zákon 364/2004 Z. z. v znení noviel (Zákon o vodách, Vodný zákon)

Zákon 139/2002 Z. z. v znení noviel (Zákon o rybárstve)

Okruh dotknutých osôb   účastníci správneho konania,

 

v etape začatia konania aj potenciálni účastníci správneho konania

Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, doručovacia adresa
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
odvolacie orgány Správny poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

osobné údaje účastníkov konania s výnimkou stavebníka 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia

 

§ 62 zákona č, 71/1967 Zb. správny poriadok

10 rokov od právoplatnosti rozhodnutia

 

§ 63 ods. 4 zákona č, 71/1967 Zb. správny poriadok

ostatné údaje – projektová dokumentácia a podobne 20 rokov /

 

zákon o archívoch a registratúrach

(správny poriadok ani hmotnoprávne predpisy neurčujú retenčnú dobu)

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Evidencia príjemcov sociálnych služieb
Účel spracúvania osobných údajov Poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám, súvisiaca evidencia fyzických osôb a ich osobných údajov.
Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je

 

nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; Zákon 448/2008 v znení noviel (Zákon o sociálnych službách)

Okruh dotknutých osôb   Fyzické osoby – poberatelia sociálnych služieb
Zoznam osobných údajov Priezvisko, meno, titul, rodné číslo, trvalé bydlisko, zdravotný stav a podobne
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
neposkytujú sa  
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 10 rokov /

 

zákon o archívoch a registratúrach

(zákon o sociálnych službách neurčuje retenčnú lehotu)

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Správa daní a poplatkov
Účel spracúvania osobných údajov Správa daní a poplatkov v kompetencii obecnej/mestskej samosprávy, súvisiaca evidencia fyzických osôb ako daňových subjektov.
Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

Zákon 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (daňový poriadok) Zákon 582/2004 Z. z. v znení noviel (Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady)

Zákon 401/1998 Z. z. v znení noviel (Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia)

Okruh dotknutých osôb   Fyzické osoby – daňové subjekty v územnej pôsobnosti prevádzkovateľa
Zoznam osobných údajov Priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, predmet dane, základ dane, daňová povinnosť.

 

Plnenie/neplnenie daňovej povinnosti v termíne spratnosti.

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Technická podpora, dátové intervencie dodávateľ software
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
orgány správy daní, colné úrady, Vláda SR, Ministerstvo f Daňový poriadok, ust. § 11 ods. 6
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 10 rokov / ustanovenie § 69 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z.

 

daňový poriadok v znení neskorších predpisov

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Priestupkové konanie
Účel spracúvania osobných údajov Prejednávanie priestupkov
Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

Zákon 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o priestupkoch)

Okruh dotknutých osôb   – otvorený –
Zoznam osobných údajov a)              titul, meno a priezvisko,

 

b)              rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchateľ nemá rodné číslo,c) adresu pobytu,

d)              štátnu príslušnosť,

e)              údaj o doklade totožnosti,

f)               miesto, dátum a čas spáchania priestupku,

g)              označenie priestupku vrátane príslušného ustanovenia zákona, stručný popis skutku a následok jeho spáchania, h) spôsob vybavenia veci,

i)               uloženú sankciu a ochranné opatrenie,

j)               označenie a sídlo správneho orgánu, ktorý priestupok prejednal,

k)              dátum prejednania priestupku v blokovom konaní alebo dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,

l)               evidenčné číslo pokutového bloku alebo bloku na pokutu nezaplatenú na mieste, alebo registratúrnu značku právoplatného rozhodnutia.

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
spracúvané osobné údaje sa poskytujú a) osobe uvedenej v evidencii,

 

b)              súdom,

c)              orgánom činným v trestnom konaní,

d)              orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona,

e)              iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, 16)

f)               súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov.

Zákon 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

 

(Zákon o priestupkoch) ustanovenie § 89a ods. 4

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

     

 

 

všetky spracúvané údaje 5 rokov /

 

ustanovenie § 89 ods. 7 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ak osobitný zákon neurčuje inú lehotu)

 

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Delegovaná štátna správa v školstve
Účel spracúvania osobných údajov Výkon delegovanej štátnej správy v školstve:

 

– evidencia povinnej školskej dochádzky, – evidencia členov Obecnej školskej rady, – rozhodovanie v druhom stupni.

Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je

 

nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

Zákon 245/2008 Z. z. v znení noviel (Školský zákon)

Zákon 596/2003 Z. z. v znení noviel (Zákon o o štátnej správe v školstve)

Okruh dotknutých osôb   Fyzické osoby vo veku povinnej školskej dochádzky v územnej pôsobnosti prevádzkovateľa.

 

Členovia Obecnej školskej rady.

Zoznam osobných údajov Priezvisko, meno, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko – fyzické osoby vo veku povinnej školskej dochádzky.

 

Priezvisko, meno, trvalé bydlisko – členovia Obecnej školskej rady

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Orgány štátnej správy v školstve zákon č. 596/2003 Z. z. v znení noviel
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 3 roky /

 

Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka

(školský zákon ani zákon o štátnej správe a samospráve v školstve neurčujú retenčné lehoty)

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Petície a sťažnosti občanov
Účel spracúvania osobných údajov Správa sťažností.

 

Výkon petičného práva podľa osobitného predpisu.

Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), ust. § 3 ods. 2, § 11a, § 18d,

Zákon o petičnom práve (Zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).

Okruh dotknutých osôb   Fyzické osoby s trvalým bydliskom v územnej pôsobnosti prevádzkovateľa. Fyzické osoby dotknuté aktivitami  v územnej pôsobnosti prevádzkovateľa.
Zoznam osobných údajov Priezvisko, meno, titul, kontaktné údaje.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
neposkytujú sa  
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 3 roky
     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Nájom hrobových miest
Účel spracúvania osobných údajov Správa hrobových miest, správa nájomných vzťahov s fyzickými osobami.
Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

Zákon 131/2010 v znení neskorších predpisov (Zákon o pohrebníctve), ust. § 17

Okruh dotknutých osôb   Nájomcovia hrobových miest v územnej pôsobnosti prevádzkovateľa.
Zoznam osobných údajov Priezvisko, meno, titul, trvalý pobyt, dátum narodenia
Zdroj osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný partner ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Technická podpora, dátové intervencie dodávateľ software
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
neposkytujú sa  
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 10 rokov od uplynutia tlecej doby /

 

(zákon o pohrebníctve neurčuje retenčnú lehotu)

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Evidencia pohrebiska
Účel spracúvania osobných údajov Evidencia ľudských ostatkov uložených v hrobových miestach
Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

Zákon 131/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákon o pohrebníctve), ust. § 17, ods. 4

Okruh dotknutých osôb   Osoby, ktorých ľudské ostatky sú uložené v hrobových miestach prevádzkovaného pohrebiska
Zoznam osobných údajov Priezvisko, meno, dátum úmrtia.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Technická podpora, dátové intervencie dodávateľ software
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
neposkytujú sa  
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 10 rokov od uplynutia tlecej doby /

 

(zákon o pohrebníctve neurčuje retenčnú lehotu)

     

 

 

Zoznam voličov
Účel spracúvania osobných údajov Správa zoznamov voličov, evidencia účasti voličov na voľbách.
Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

Zákon 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov.

Okruh dotknutých osôb   Fyzické osoby oprávnené vykonávať voľby do volených orgánov v územnej pôsobnosti prevádzkovateľa. Fyzické osoby oprávnené vykonávať voľby do volených orgánov na základe voličského preukazu v územnej pôsobnosti prevádzkovateľa.
Zoznam osobných údajov Priezvisko, meno, titul, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti.

 

Informácia o účasti na voľbách.

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Okrsková volebná komisia ustanovenie § 11 ods. 2 zákona o podmienkach výkonu volebného práva
   
   
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 3 roky /

 

Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (zákon o  podmienkach výkonu volebného práva

neurčuje retenčnú lehotu)

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Volebné komisie
Účel spracúvania osobných údajov Správa zoznamov členov volebných komisií
Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

Zákon 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov.

Okruh dotknutých osôb   Fyzické osoby delegované do volebných komisií.
Zoznam osobných údajov Priezvisko, meno, titul, trvalé bydlisko, dátum narodenia a korešpondenčná adresa
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Okrsková volebná komisia zákon o podmienkach výkonu volebného práva
Súd
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 5 rokov /

 

(zákon o  podmienkach výkonu volebného práva

neurčuje retenčnú lehotu)

     

 

Kandidátne listiny
Účel spracúvania osobných údajov správa kandidátnych listín
Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

§ 139, § 144, § 171, § 176 zákona o podmienkach výkonu volebného práva

Okruh dotknutých osôb   kandidáti vo voľbách
Zoznam osobných údajov meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu kandidáta
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Okrsková volebná komisia ustanovenie § 11 ods. 2 zákona o podmienkach výkonu volebného práva
Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia Právny základ
Zverejňujú sa vo volebných miestnostiach § 54 ods. 3, § 84 ods. 3, § 142 os. 3, § 174 ods. 3 zákona o podmienkach výkonu volebného práva
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 10 rokov /

 

zákon o archívoch a registratúrach

(zákon o  podmienkach výkonu volebného práva

neurčuje retenčnú lehotu)

     

 

 

Poskytovanie informácií
Účel spracúvania osobných údajov Evidencia žiadostí o poskytovanie informácií podľa osobitného predpisu.
Právny základ spracúvania osobných údajov  ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

Zákon 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám), ust. § 20 Evidencia žiadostí

Okruh dotknutých osôb   fyzické osoby – žiadatelia o sprístupnenie informácií podľa osobitného predpisu
Zoznam osobných údajov meno, priezvisko,adresa (§ 14 ods. 2 z. 211/2000 Z. z.)
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník,

 

Občiansky zákonník,

Civilný sporový poriadok

Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 3 roky /

 

Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka

(zákon o slobodnom prístupe k informáciám neurčuje retenčné lehoty)

     

 

Vyvlastňovanie
Účel spracúvania osobných údajov Vyvlastňovanie podľa zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb v znení neskorších právnych predpisov
Právny základ spracúvania ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; návrh na vyvlastnenie – § 9 ods. 2 písm. b) zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb

 

konanie – § 42 ods. 2 písm. a) zákona č. 162/1995 Z z.  (katastrálneho zákona) v znení neskorších predpisov

Okruh dotknutých osôb   vlastníci vyvlastňovaných nehnuteľností
Zoznam osobných údajov návrh na vyvlastnenie – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia konanie – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu
Zdroj osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytla dotknutá osoba na základe osobitného zákona.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
neposkytujú sa  
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

osobné údaje účastníkov konania 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia

 

§ 62 zákona č, 71/1967 Zb. správny poriadok

10 rokov od právoplatnosti rozhodnutia

 

§ 63 ods. 4 zákona č, 71/1967 Zb. správny poriadok

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Vlastné investície obce
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia účastníkov konania pri vlastnej investičnej činnosti.
Právny základ spracúvania Ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z., ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa

 

§ 59 Stavebného zákona,

Správny poriadok

Okruh dotknutých osôb   Účastníci konania pri vlastnej investičnej činnosti, spravidla vlastníci nehnuteľností susediacich s pozemkami dotknutými investičnou činnosťou
Zoznam osobných údajov Priezvisko, meno, titul, trvalé bydlisko.
Zdroj osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytla dotknutá osoba alebo údaje z verejne prístupných zdrojov – katastrálny operát
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
stavebný úrad zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, správny poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

údaje účastníkov konania 3 roky /

 

Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka

(zákon o hlásení pobytu neurčuje retenčnú lehotu)

projektová dokumentácia 50 rokov /

 

zákon o archívoch a registratúrach

     

 

ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Krízové riadenie
Účel spracúvania osobných údajov Evidencia fyzických osôb v čase krízovej situácie
Právny základ spracúvania Zákon 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách, ustanovenie §10 písm. g/
Okruh dotknutých osôb   Obec zhromažďuje osobné údaje o počte osôb a totožnosti osôb v rozsahu meno, priezvisko, pobyt a rodné číslo, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na území obce
Zoznam osobných údajov Priezvisko, meno, titul, trvalé bydlisko, rodné číslo
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Obvodné úrady § 10 písm. g) zákona č. 387/2002 o krízovom riadení štátu v znení neskorších právnych predpisov
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 10 rokov /

 

zákon o archívoch a registratúrach

(zákon o krízovom riadení neurčuje retenčnú lehotu)

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Evidencia členov dobrovoľného hasičského zboru obce
Účel spracúvania osobných údajov Evidencia členov dobrovoľného hasičského zboru obce, kontrolnej skupiny, preventivárov požiarnej ochrany a podobne
Právny základ spracúvania ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; ustanovenie § 10 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov
Okruh dotknutých osôb   Členovia dobrovoľného hasičského zboru obce, členovia kontrolnej skupiny, preventivár požiarnej ochrany
Zoznam osobných údajov meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Ministerstvo vnútra SR Zákon 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 3 roky
     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Evidencia držiteľov psov
Účel spracúvania osobných údajov Evidencia držiteľov psov
Právny základ spracúvania ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

ustanovenie § 3 ods. 3 písm. c) zákona 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Okruh dotknutých osôb   fyzické osoby – držitelia psov v územnej pôsobnosti prevádzkovateľa
Zoznam osobných údajov meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Technická podpora, dátové intervencie dodávateľ software
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Policajný zbor SR ustanovenie § 7 ods. 4 zákona 282/2002 Z. z., zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 10 rokov /

 

zákon o archívoch a registratúrach

(zákon 282/2002 neurčuje retenčnú lehotu)

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Obrana štátu
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie úloh obce na úseku obrany štátu vo vzťahu k fyzickým osobám.
Právny základ spracúvania ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

 

Ust. § 11 zákona 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o obrane SR)

Okruh dotknutých osôb   Evidencia fyzických osôb, ktorým môže byť uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska

 

(na základe ustanovenia § 10 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov)

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Obvodné úrady § 10 písm. g) zákona č. 387/2002 o krízovom riadení štátu v znení neskorších právnych predpisov
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 10 rokov /

 

zákon o archívoch a registratúrach

(zákon o obrane SR neurčuje retenčnú lehotu)

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Civilná ochrana
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie úloh obce na úseku civilnej ochrany vo vzťahu k fyzickým osobám.
Právny základ spracúvania ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; Ust. § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o civilnej ochrane obyvateľstva)
Okruh dotknutých osôb   Evidencia prostriedkov individuálnej ochrany
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Okresný úrad Ust. § 14 zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o civilnej ochrane obyvateľstva)
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 10 rokov /

 

zákon o archívoch a registratúrach

(zákon o civilnej ochrane obyvateľstva neurčuje retenčnú lehotu)

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Obchodné vzťahy s občanmi v kompetencii starostu
Účel spracúvania osobných údajov Správa obchodných vzťahov samosprávy s občanmi, najmä správa nájomných bytov, prevody majetku v kompetencii starostu podľa Zásad hospodárenia a podobne.

 

Správa dotácií fyzických osôb v kompetencii starostu.

Právny základ spracúvania osobných údajov  Ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z., ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

Zákon 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákon o vlastníctve bytov)

Zákon 513/1991 Zb. v znení noviel (Obchodný zákonník) Zákon 40/1964 Zb. v znení noviel (Občiansky zákonník)

V prípade evidencie nájomných bytov aj zákon 260/2011 Z. z.

V prípade spracúvania údajov o príjme aj Ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., ust. § 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby.

Okruh dotknutých osôb   Nájomcovia nájomných bytov, nájomcovia nebytových priestorov vo vlastníctve prevádzkovateľa, fyzické osoby v obchodnom vzťahu s prevádzkovateľom.
Zoznam osobných údajov Priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko.

 

V prípade evidencie nájomných bytov aj rodné číslo, prechodné bydlisko, rodinný stav.

V prípade realizácie sociálnych programov údaje o príjme, rozhodnutie o priznanej výške dôchodku a podobne.

Zdroj osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný partner ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník,

 

Občiansky zákonník,

Civilný sporový poriadok

Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje fyzických osôb ako zmluvných partnerov 3 roky /

 

Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka

všetky spracúvané údaje fyzických osôb ako zástupcov zmluvných partnerov – právnických osôb 4 roky /

 

ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka

všetky spracúvané údaje 10 rokov /

 

zákon o dani z príjmov

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Obchodné vzťahy s občanmi v kompetencii obecného zastupiteľstva
Účel spracúvania osobných údajov Správa obchodných vzťahov samosprávy s občanmi v kompetencii obecného zastupiteľstva, najmä prevody nehnuteľností a prevody hnuteľného majetku s hodnotou presahujúcou kompetenciu starostu podľa Zásad hospodárenia.

 

Správa dotácií fyzických osôb v kompetencii obecného zastupiteľstva.

Právny základ spracúvania osobných údajov  Ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z., ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), ust. § 12 ods. 9

Zákon 513/1991 Zb. v znení noviel (Obchodný zákonník)

Zákon 40/1964 Zb. v znení noviel (Občiansky zákonník)

V prípade spracúvania údajov o príjme aj Ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., ust. § 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby.

Okruh dotknutých osôb   Fyzické osoby v obchodnom vzťahu s prevádzkovateľom, najmä nadobúdatelia nehnuteľností kupovaných od prevádzkovateľa, predajcovia nehnuteľností prevádzkovateľovi a podobne
Zoznam osobných údajov Priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko.
Zdroj osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný partner ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník,

 

Občiansky zákonník,

Civilný sporový poriadok

Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Zverejňovanie osobných údajov
Povinné prerokovanie na verejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva

 

(rodné číslo sa nezverejňuje)

Zákon 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení), ust. § 12 ods. 9
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje fyzických osôb ako zmluvných partnerov 3 roky /

 

Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka

všetky spracúvané údaje fyzických osôb ako zástupcov zmluvných partnerov – právnických osôb 4 roky /

 

ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka

všetky spracúvané údaje 10 rokov /

 

zákon o dani z príjmov

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Evidencia fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia zmluvných partnerov a fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov.
Právny základ spracúvania Ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z., ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa

 

– spracúvanie osobných údajov, ktoré zmluvný partner poskytol ako zamestnávateľ dotknutých osôb.

Okruh dotknutých osôb   Fyzické osoby, ktoré sú zamestnancami zmluvných partnerov prevádzkovateľa alebo sú v obdobnom postavení.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, titul, číslo telefónu, adresa elektronickej pošty, pracovné alebo funkčné zaradenie.
Zdroj osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný partner ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník,

 

Občiansky zákonník,

Civilný sporový poriadok

Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje fyzických osôb ako zástupcov zmluvných partnerov – právnických osôb 4 roky /

 

ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Evidencia podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa určených zákonom o oznamovaní protispoločenskej činnosti.
Právny základ spracúvania osobných údajov  Ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu;

 

Ustanovenie § 7 ods. 2 a § 12 zákona 307/2014 Z. z. o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Okruh dotknutých osôb   –  Oznamovatelia protispoločenskej činnosti

 

–  Osoby dotknuté oznámeniami

Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa (oznamovatelia protispoločenskej činnosti)
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária
Poradenstvo v ochrane osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Miestne príslušný inšpektorát práce Ustanovenie § 7 zákona 307/2014 Z. z. o oznamovaní protispoločenskej činnosti.
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 3 roky

 

ust. § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o oznamovaní protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Žiadosti dotknutých osôb
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb – žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.
Právny základ spracúvania osobných údajov  Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôb   Osoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo doručovacia adresa.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátske kancelárie
Správa infraštruktúry IT a servis HW zmluvný dodávateľ služieb
Sprava registratúry zmluvný dodávateľ služieb
Dohľad nad ochranou osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy Občiansky zákonník,

 

Civilný sporový poriadok

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané údaje 3 roky /

 

Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka

     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Pedagogická dokumentácia žiakov
Účel spracúvania osobných údajov Pedagogická dokumentácia žiakov školy alebo školského zariadenia.

 

Evidencia plnenia povinnej školskej dochádzky.

Právny základ spracúvania osobných údajov  Zákonná povinnosť prevádzkovateľa, ustanovenia § 11 ods. 7 a § 20 ods. 4 písm. a) zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (Školský zákon)
Okruh dotknutých osôb   žiaci školy
Zoznam osobných údajov meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzické zdravie a duševné zdravie, mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogickopsychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky
Zdroj osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zákonný zástupca dotknutej osoby ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Štátna školská inšpekcia § 7 ods. 7 Školského zákona
Obec § 37 ods. 3 Zákona o štátnej správe v školstve

 

§ 6 Zákona o štátnej správe v školstve

Národný ústav certifikovaných meraní § 154 ods. 7 Školského zákona
Ministerstvo školstva SR § 157 ods. 3 Školského zákona
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané osobné údaje registratúrna lehota nie je určená právnym predpisom
     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Centrálny register detí a žiakov
Účel spracúvania osobných údajov Komunikácia s Centrálnym registrom Ministerstva školstva SR
Právny základ spracúvania osobných údajov  Ustanovenie § 157 zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (Školský zákon)
Okruh dotknutých osôb   žiaci školy, zákonní zástupcovia žiakov
Zoznam osobných údajov a) údaje žiaka

 

1. meno a priezvisko, rodné priezvisko, 2. dátum, miesto, okres a štát narodenia, 3. dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia za mŕtveho, 4. rodné číslo, 5. pohlavie, 6. národnosť, 7. štátne občianstvo, 8. spôsobilosť na právne úkony, 9. rodinný stav, 10. adresa bydliska a druh pobytu, 11. zákaz pobytu, 12. kontakt na účely komunikácie, 13. adresa bydliska, z ktorého dochádza do školy, 14. skutočnosti podľa § 144 ods. 7 písm. d), 15. prijatie, zaradenie a forma organizácie výchovy a vzdelávania v škole, školskom zariadení, stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania a údaje o účasti na aktivitách v nich,

16. dosiahnutý stupeň vzdelania a dosiahnuté výsledky vzdelávania, 17. počet vyučovacích hodín, ktoré neabsolvoval bez ospravedlnenia, a to za každý kalendárny mesiac školského roka, 18. rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti

b) údaje zákonného zástupcu žiaka

1. meno a priezvisko, rodné priezvisko, 2. dátum, miesto, okres a štát narodenia, 3. dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia za mŕtveho, 4. rodné číslo, 5. pohlavie, 6. národnosť, 7. štátne občianstvo, 8. spôsobilosť na právne úkony, 9. rodinný stav, 10. adresa bydliska a druh pobytu, 11. zákaz pobytu, 12. kontakt na účely komunikácie, 13. dosiahnuté vzdelanie, 14. adresa sídla alebo miesta podnikania zákonného zástupcu alebo jeho zamestnávateľa.

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
neposkytujú sa  
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané osobné údaje registratúrna lehota nie je určená právnym predpisom
     

podľa ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Centrálny register pedagogických zamestnancov
Účel spracúvania osobných údajov Evidencia údajov o pedagogických zamestnancoch, odborných zamestnancoch a ďalších zamestnancoch školy
Právny základ spracúvania osobných údajov  Zákonná povinnosť prevádzkovateľa,

 

právny akt podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia GDPR,

ustanovenie § 58 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. pedagogických a odborných zamestnancoch  v znení neskorších predpisov

Okruh dotknutých osôb   zamestnanci školy
Zoznam osobných údajov a)              titul, meno a priezvisko,

 

b)              rodné priezvisko,

c)              dátum narodenia a miesto narodenia,

d)              rodné číslo,

e)              pohlavie,

f)               adresa pobytu a druh pobytu,

g)              štátna príslušnosť,

h)              národnosť,

i)               údaje o dosiahnutom vzdelaní,

j)               údaje o kvalifikačných predpokladoch a jazykovej kompetencii,k) zamestnávateľ,

l)               údaje o pracovnoprávnom vzťahu,

m)            dĺžka započítanej praxe, z toho pedagogická prax pedagogických zamestnancov, odborná prax odborných zamestnancov, n) kategória,

o)  podkategória,

p)  kariérový stupeň,

q)  údaje o odmeňovaní,

r)   druh poberaného dôchodku,

s)  základný úväzok,

t)   kariérová pozícia,

u)  absolvované kontinuálne vzdelávanie,

v)  údaje o získaných kreditoch,

z) zdravotná poisťovňa.

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov externý konzultant, zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
     

 

 

Ministerstvo poskytuje údaje z centrálneho registra na účely

 

a)              zabezpečovania a plánovania kontinuálneho vzdelávania podľa tohto zákona,

b)              financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,

c)              zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach,

d)              štatistických zisťovaní vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové účely alebo

e)              plnenia iných úloh ustanovených osobitnými predpismi

ustanovenie § 58 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.

 

pedagogických a odborných zamestnancoch  v znení neskorších predpisov

Ministerstvo sprístupní údaje v centrálnom registri pre a) školy a školské zariadenia, ktoré sa týkajú pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov, ktorí

 

vykonávajú pedagogickú činnosť, odbornú činnosť alebo inú činnosť v škole a školskom zariadení,

b) zriaďovateľov, ktoré sa týkajú nimi zriadených škôl a školských zariadení alebo pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov, ktorých zamestnávajú; ak zriaďovateľ nie je zamestnávateľom týchto osôb, ministerstvo sprístupní len údaje v rozsahu neumožňujúcom ich identifikáciu, c) orgány štátnej správy v školstve v rozsahu ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov,

d) iné subjekty na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov a to na základe písomnej dohody medzi ministerstvom školstva a týmto subjektom.

ustanovenie § 58 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z.

 

pedagogických a odborných zamestnancoch  v znení neskorších predpisov

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /

 

Právny základ

všetky spracúvané osobné údaje registratúrna lehota nie je určená právnym predpisom

 

[1] táto informácia sa vzťahuje iba na spracovateľské činnosti, pri ktorých prevádzkovateľ nezískava osobné údaje od dotknutých osôb a ktoré prevádzkovateľ zverejňuje podľa ustanovenia § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Kontakt

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 3. 2023
mierny dážď 14 °C 8 °C
nedeľa 26. 3. mierny dážď 15/7 °C
pondelok 27. 3. slabý dážď 9/2 °C
utorok 28. 3. polojasno 5/-1 °C

Združenia

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu