Menu
Obec Veselé
ObecVeselé

Vitajte na stránke obce Veselé

rozšírené vyhľadávanie

Obecné zastupiteľstvo

zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Veselé

Miloš Adamec

Svetozár Benedikovič - zástupca starostky obce

Zuzana Bokorová        

RNDr. Jana Dugátová, CSc. 

Adriana Duračková

Peter Glasnák

Lucia Strečanská 

 

Komisie

Mandátová komisia v zložení: RNDr. Jana Dugátová, CSc., Adriana Duračková, za predsedníčku komisie bola zvolená poslankyňa Zuzana Bokorová.

Komisia verejného poriadku v zložení: Miloš Adamec, Svetozár Benedikovič, za predsedu komisie bol zvolený Peter Glasnák     

Bytová komisia v zložení: Svetozár Benedikovič, Zuzana Bokorová, RNDr. Jana Dugátová, CSc., Adriana Duračková, Peter Glasnák, Lucia Strečanská, za predsedu komisie bol zvolený poslanec Miloš Adamec.                                                                    

                                                                 

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s

 • funkciou starostu obce,
 • funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený,
 • ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce,
 • schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho
 • poplatku podľa  osobitných predpisov, 1) pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. c),
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací     poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.),
 • zakladať,  zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov),
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj     zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny


zdroj : zákon SNR č. 369/90 Zb.

Samospráva

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
jasná obloha 29 °C 18 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 25/16 °C
nedeľa 23. 6. oblačno 25/15 °C
pondelok 24. 6. takmer jasno 25/15 °C

Združenia

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na